Ekzercaro por hispanparolantoj 14EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 14.

Mi havas cent pomojn. – Mi havas centon da pomoj. – Tiu ĉi urbo havas milionon da loĝantoj. – Mi aĉetis dekduon (aŭ dek-duon) da kuleroj kaj du dekduojn da forkoj. – Mil jaroj (aŭ milo da jaroj) faras miljaron. – Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon. – Por ĉiu tago mi ricevas kvin frankojn, sed por la hodiaŭa tago mi ricevis duoblan pagon, t. e. (= tio estas) dek frankojn. – Kvinoble sep estas tridek kvin. – Tri estas duono de ses. – Ok estas kvar kvinonoj de dek. – Kvar metroj da tiu ĉi ŝtofo kostas naŭ frankojn; tial du metroj kostas kvar kaj duonon frankojn (aŭ da frankoj). – Unu tago estas tricent-sesdek-kvinono aŭ tricent-sesdek-sesono de jaro. – Tiuj ĉi du amikoj promenas ĉiam duope. – Kvinope ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn kvin atakantojn. – Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. – Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj.

on indica fracción; ej. kvar cuatro – kvarono un cuarto.

da es usado en lugar de de después de palabras que expresan peso o medida.

urbo ciudad, población.

loĝi vivir, habitar, residir.

ant terminación del participio activo presente de los verbos.

aĉeti comprar.

o.

kulero cuchara.

forko tenedor.

re indica repetición, devolución, reiteración.

mono dinero.

prunti prestar, dejar (prestado); tomar prestado.

danki agradecer, dar (las) gracias.

por para; por (en intercambio, precio).

peti pedir, solicitar, rogar.

ankaŭ también.

post después de, tras; detrás de.

kiam cuándo, cuando.

bezoni necesitar.

obl indica los numerales multiplicativos o multiples; ej. du dos – duobla doble.

pagi pagar

ŝtofo tela, paño; material(arc.).

kosti costar.

ĉiam siempre.

op forma el numeral colectivo; ej. du dos – duope de dos en dos; tri tres – triope de tres en tres

ĵeti lanzar, arrojar, echar.

venki vencer, derrotar; ganar.

ataki atacar, arremeter contra.

paĝo página.

se si (conj. condicional).

fini acabar, terminar, finalizar.

tuta todo, entero.