Ekzercaro por hispanparolantoj 10EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 10.

Papero estas blanka. – Blanka papero kuŝas sur la tablo. – La blanka papero jam ne kuŝas sur la tablo. – Jen estas la kajero de la juna fraŭlino. – La patro donis al mi dolĉan pomon. – Rakontu al mia juna amiko belan historion. – Mi ne amas obstinajn homojn. – Mi deziras al vi bonan tagon, sinjoro! – Bonan matenon! – Ĝojan feston! (mi deziras al vi). – Kia ĝoja festo! (estas hodiaŭ). – Sur la ĉielo staras la bela suno. – En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan lunon kaj la belajn stelojn. – La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. – Lakto estas pli nutra, ol vino. – Mi havas pli freŝan panon, ol vi. – Ne, vi eraras, sinjoro: via pano estas malpli freŝa, ol mia. – El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. – Mi estas tiel forta, kiel vi. – El ĉiuj siaj fratoj Antono estas la malplej saĝa.

papero papel.

blanka blanco.

kajero cuaderno, libreta.

juna joven (adj.).

fraŭlo soltero, mozo.

in terminación que indica el sexo femenino ; ej.: patro padre – patrino madre; fianĉo novio, prometido – fianĉino novia, prometida; koko gallo – kokino gallina. (fraŭlino soltera, señorita).

dolĉa dulce; suave.

rakonti narrar, contar, relatar.

mia mío/a.

amiko amigo.

bela bello, hermoso, bonito.

historio historia.

obstina obstinado, terco.

deziri desear.

vi tú, usted(es), vosotros/as.

tago día.

sinjoro señor.

mateno (la) mañana.

ĝoji alegrarse, regocijarse.

festi festejar.

kia qué, cual, cómo... (de qué clase)

hodiaŭ hoy.

en en.

hela luminoso, claro.

nokto noche.

pala pálido.

luno luna.

stelo estrella.

neĝo nieve.

pli más (comparativo).

lakto leche.

nutri nutrir, alimentar.

ol que (comparativo).

vino vino.

havi tener.

freŝa fresco, reciente, tierno.

erari equivocarse, errar.

mal indica lo contrario; ej. bona bueno – malbona malo, mal; estimi estimar, apreciar – malestimi despreciar, menospreciar.

el de (origen, material), de entre, desde.

ĉiu todo, cada uno

(ĉiuj todos).

plej más (superlativo).

tiel así, de ese modo.

kiel cómo, de qué modo.

si sí (reflexivo) (sia suyo, su –del sujeto–).

saĝa sensato, juicioso.