Esperanto/Vocabulario/Expresiones coloquiales

Índice de la sección
«Vocabulario»


Saludos

editar
 • Saluton! [saluton!] ¡Hola!.
 • Bonan matenon! [bonan matenon!] ¡Buenos días! (Buena mañana).
 • Bonan vesperon! [bonan vesperon!] ¡Buenas tardes!.
 • Bonan nokton! [bonan nokton!] ¡Buenas noches!.
 • Kiel vi fartas? [kiel vi fartas?] ¿Cómo estás?/¿Cómo te encuentras?.
 • Adiaŭ! [adiau̯!] ¡Adiós!.
 • Ĝis (la revido)! [d͡ʒis (la revido)!] ¡Hasta la vista!.
 • Estas bela tago [estas bela tago] Es un bonito día.

Interjecciones

editar
 • ha! [ha!] ¡ah!.
 • brave! [brave!] ¡bravo!.
 • he! [he!] ¡eh!.
 • hura! [hura!] ¡hurra!, ¡viva!.
 • ho! [ho!] ¡oh!.
 • helpon! [helpon!] ¡socorro!.
 • ve! [ve!] ¡ay!.
 • for! [for!] ¡fuera!.

Frases usuales

editar
 • Mi nomiĝas... [mi nomid͡ʒas...] Yo me llamo....
 • Bone [bone] Bien.
 • Tre bone/Bonege [tre bone/bonege] Muy bien.
 • Kiel vi nomiĝas? [kiel vi nomid͡ʒas?] ¿Cómo te llamas?.
 • Ĉu vi parolas Esperanton? [t͡ʃu vi parolas esperanton?] ¿Hablas Esperanto?.
 • Bonvolu [bonvolu] Por favor.
 • Dankon/Dankegon [dankon/dankegon] Gracias/Muchas gracias.
 • Je via sano [je via sano] ¡A tu salud! en un brindis.
 • Sanon! [sanon!] ¡Salud!.

Insultos e improperios

editar
 • damne! [damne!] maldita sea!.
 • diable! [diable!] diablos!.
 • fek'! [fek'!] mierda!.
 • merdulo [merdulo] mierda.
 • putino [putino] prostituta.
 • kreteno [kreteno] cretino.
 • stultulo [stultulo] estúpido.
 • idioto [idioto] idiota.
 • diofeka-furzo!
 • kacen!
 • bigoto
 • blagulo
 • ventkapulo
 • bugren!
 • forfikiĝu!
 • fuŝulo
 • kokrito
 • piĉen!
 • pug-lekanto
 • sencerbulo

Otras frases

editar
 1. Kiel vi fartas? ['ki.el vi 'far.tas] ¿Cómo estás?.
 2. Mi fartas bonege! [mi 'far.tas 'bo.ne.ge] Estoy muy bien!.
 3. Mi fartas bone [mi 'far.tas 'bo.ne.] Estoy bien.
 4. Mi fartas bonete [mi 'far.tas bo.'ne.te] Estoy bien.
 5. Mi ne fartas tre bone [mi ne 'far.tas tre 'bo.ne] No estoy muy bien.
 6. Kiom da jaroj vi havas? ['ki.om da 'ia.roi vi 'ja.vas] ¿Cuántos años tienes?.
 7. Mi havas ... jarojn [mi 'ja.vas ... 'ia.roi] Tengo.... años.
 8. Mi ne scias [mi ne 'stsi.as] No lo sé.
 9. Mi ne ŝatas tion [mi ne 'sha.tas ti.on] No me gusta eso.
 10. Mi estas preta [mi 'es.tas 'pre.ta] Estoy listo.
 11. Ni iru! [ni 'i.ru] Vamos!.
 12. Mi bedaŭras [mi be.'dau.ras] Lo siento.
 13. Komerco kaj financo [ko.'mer.tso kai fi.'nan.tso] Comercio y fianzas.
 14. Kion vi studas? ['ki.on vi s.'tu.das] ¿Qué estudias?.
 15. Kion vi lernas? ['ki.on vi 'ler.nas] ¿Qué aprendes?.
 16. Mi studas... [Mi s.'tu.das] Estudio....
 17. Mi lernas... [Mi 'ler.nas] Aprendo....
 18. leĝon/juron [led͡ʒon/juron] leyes.
 19. medicinon [medit͡sinon] medicina.
 20. ekonomikon [ekonomikon] economía.
 21. lingvojn [lingvoi̯n] idiomas.
 22. lingvistikon [lingvistikon] lingüística.
 23. matematikon [matematikon] matemáticas.
 24. kemion [ke.'mi.on] química.
 25. fizikon [fi.'zi.kon] física.
 26. komputikon [kom.pu.'ti.kon] informática.
 27. En kio universitato vi studas? [en kio universitato vi studas?] ¿En qué universidad estudia/estudias? (formal/informal).
 28. Mi studas en... [mi studas en...] Estudio en ....
 29. Mi havas kurson hodiaŭ [mi havas kurson hodiau̯] Tengo clases hoy.
 30. Mi estas libera hodiaŭ [mi estas libera hodiau̯] Estoy disponible hoy.
 31. Ĉu vi estas en gimnazio? [t͡ʃu vi estas en gimnazio?] ¿Está/Estás (formal/informal) en el gimnasio?.
 32. Mi estas en gimnazio [mi estas en gimnazio] Estoy en el gimnasio..
 33. Mi devas iri al mia klaso nun [mi devas iri al mia klaso nun] Debo ir a clases ahora.
 34. Emocioj kaj opinioj [emot͡sioi̯ kai̯ opinioi̯] Emociones y opiniones.
 35. Ĉu vi ŝatas ĝin? [t͡ʃu vi ʃatas d͡ʒin?] ¿Le/Te (formal/informal) gusta?.
 36. Rigardu! [rigardu!] ¡Mira!.
 37. Aŭskultu! [au̯skultu!] ¡Escucha!.
 38. Bona! [bona!] ¡Genial!.
 39. Bonega! [bonega!] ¡Impresionante!.
 40. Manĝaĵo kaj manĝejo [mand͡ʒaʒo kai̯ mand͡ʒei̯o] Comida y restaurante.
 41. Saneco & Malsaneco [sanet͡so & malsanet͡so] Salud y enfermedad.
 42. Mi uzas la (kontraŭkoncipan) pilolon [mi uzas la (kontrau̯kont͡sipan) pilolon] Tomo la píldora..
 43. Ĉu vi havas dolorojn? [t͡ʃu vi havas doloroi̯n?] ¿Le/Te (formal/informal) duele?.
 44. Ĉu ĝi doloras? [t͡ʃu d͡ʒi doloras?] ¿Duele?.
 45. Ĉu ĝi doloras, se mi faras tion? [t͡ʃu d͡ʒi doloras, se mi faras tion?] ¿Duele cuando hago esto?.
 46. Ĉu vi povas iri? [t͡ʃu vi povas iri?] ¿Puede/Puedes (formal/informal) caminar?.
 47. Mi bezonas rulseĝon [mi bezonas rulsed͡ʒon] Necesito una silla de ruedas.
 48. Kie estas la plej apuda apotekon? [kie estas la plei̯ apuda apotekon?] ¿Dónde está la farmacia/droguería más cercana?.
 49. Ĉu mi povas ricevi ĝin sen preskribo? [t͡ʃu mi povas rit͡sevi d͡ʒin sen preskribo?] ¿Puedo llevarlo sin receta?.
 50. Ĉu vi havas ion kontraŭ insektmordoj? [t͡ʃu vi havas ion kontrau̯ insektmordoi̯?] ¿Tiene algo para picaduras de insectos?.
 51. Ĉu vi havas ion kontraŭ sunbrulemo? [t͡ʃu vi havas ion kontrau̯ sunbrulemo?] ¿Tiene algo para quemaduras solares?.
 52. Mi havas preskribon de kuracisto [mi havas preskribon de kurat͡sisto] Tengo una receta médica..
 53. Mi bezonas ion por... [mi bezonas ion por...] Necesito algo para ....
 54. Kiom ofte mi devus preni ĝin? [kiom ofte mi devus preni d͡ʒin?] ¿Cada cuánto debo tomarlo?.
 55. La ŝtormo alvenas al la plaĝo [la ʃtormo alvenas al la plad͡ʒo] La tormenta llega a la playa.
 56. Tiuj homoj aŭdas laŭtan sonon [tiui̯ homoi̯ au̯das lau̯tan sonon] Estas personas oyen un ruido fuerte.
 57. Mi prenas la ruĝan lampon [mi prenas la rud͡ʒan lampon] Yo traigo la lampara roja.
 58. Ŝi vidas malgrandan birdon [ʃi vidas malgrandan birdon] Ella ve un pájaro pequeño.
 59. Ni trovas malnovan konstruaĵon [ni trovas malnovan konstruaʒon] Encontramos un edificio viejo.
 60. Mi serĉas miajn ŝlosilojn [mi sert͡ʃas miai̯n ʃlosiloi̯n] Busco mis llaves.
 61. Mi tuŝas vian kapon [mi tuʃas vian kapon] Te toco la cabeza.
 62. Li volas novan blankan aŭton [li volas novan blankan au̯ton] Quiere un nuevo coche blanco.
 63. Ŝi malfermas la rompitan fenestron [ʃi malfermas la rompitan fenestron] Ella abre la ventana rota.

 
InformaciónGramáticaLecturasEjerciciosEnlaces
Lecciones: 123456789101112
Diccionario UniversalVocabularioGlosario de consulta
ABC, ĈDEFG, ĜH,ĤIJ, ĴKLMNOPRS, ŜTUVZ