Esperanto/Vocabulario/En la oficina

Índice de la sección
«Vocabulario»


 • Ĉu mi povas pagi kontante? [tʃu mi po'-vas pa'-gi kon-tan'-te] ¿Puedo pagar en efectivo?.
 • Ĉu mi povas pagi kreditkarte? [tʃu mi po'-vas pa'-gi kre-dit-kar'-te] ¿Puedo pagar con tarjeta?.
 • Ĉu vi akceptas ...? [tʃu vi ak-tsep'-tas] ¿Acepta/Aceptas? (formal/informal).
 • Ĉu vi povas ŝanĝi ĉi tiojn vojaĝantulajn ĉekojn? [tʃu vi po'-vas tʃi ti'-ojn voj-adʒ-an-tu'-lajn tʃe'-kojn] ¿Puede/Puedes (formal/informal) cambiar estos cheques de viajero?.
 • Ĉu vi povas ŝanĝi ĉi tion al ...? [tʃu vi po'-vas ʃan'-dʒi tʃi ti'-on al] ¿Puede/Puedes (formal/informal) cambiar esto a ...?.
 • Ĉu vi povas taksi la koston? [tʃu vi po'-vas tak'-si la kos'-ton] ¿Puede/Puedes (formal/informal) darme un costo aproximado?.
 • Jen mia karto. [jen mi'-a kar'-to] Aquí tiene/tienes (formal/informal) mi tarjeta..
 • Kiom da komisiono ŝarĝas vi? [ki'-om da ko-mi-si-o'-no ʃar'-dʒas vi] ¿Cuánto cobra/cobras (formal/informal) de comisión?.
 • Mi volus ŝanĝi iom da dolarojn/eŭrojn/pundojn. [mi vo'-lus ʃan'-dʒi i'-om da do-la'-rojn/ew'-rojn/pun'-dojn] Querría cambiar algunos dólares/euros/libras..
 • Kio estas la kurso? [ki'-o es'-tas la kur'-so] ¿Cuál es la tasa de cambio?.
 • Kio estas la inflacia takso? [ki'-o es'-tas la in-fla-tsi'-a tak'-so] ¿Cuál es la tasa de inflación?.
 • Kie mi povas ŝanĝi mian monon? [ki'-e mi po'-vas ʃan'-dʒi mi'-an mo'-non] ¿Dónde puedo cambiar dinero?.
 • Kie mi povas fotokopii? [ki'-e mi po'-vas fo-to-ko-pi'-i] ¿Dónde puedo sacar fotocopias?.
 • Kie estas la plej apuda banko? [ki'-e es'-tas la plej a-pu'-da ban'-ko] ¿Dónde está el banco más cercano?.
 • Kie mi signaturas? [ki'-e mi sig-na-tu'-ras] ¿Dónde debo firmar?.
 • Ĉu vi havas katalogon? [tʃu vi ha'-vas ka-ta-lo'-gon] ¿Tiene/Tienes (formal/informal) un catálogo?.
 • Mi havas rendevuon kun ... [mi ha'-vas ren-de-vu'-on kun] Tengo una cita con ....
 • Kiom estas la enira kosto? [ki'-om es'-tas la e-ni'-ra kos'-to] ¿Cuánto cuesta la entrada?.
 • Kiom ĝi kostas tage? [ki'-om dʒi kos'-tas ta'-ge] ¿Cuál es el precio por día?.
 • Kiom ĝi kostas hore? [ki'-om dʒi kos'-tas ho'-re] ¿Cuál es el precio por hora?.
 • Kiom ĝi kostas semajne? [ki'-om dʒi kos'-tas se-maj'-ne] ¿Cuál es el precio por semana?.
 • Ĉu ĝi estas senkosta? [tʃu dʒi es'-tas sen-kos'-ta] ¿Es gratis?.

InformaciónGramáticaLecturasEjerciciosEnlaces
Lecciones: 123456789101112
Diccionario UniversalVocabularioGlosario de consulta
ABC, ĈDEFG, ĜH,ĤIJ, ĴKLMNOPRS, ŜTUVZ