Catalán/Nivell I/Lliçó 3a/Exercicis

← Nivell_I/Lliçó_3a Nivell_I/Lliçó_3a/Exercicis Nivell_I/Lliçó_3a/Respostes →


Primer exerciciEditar

Conjuga estos verbos regulares de la primera conjugación enlas personas indicadas. Utiliza las formas del catalán de Catalunya:в

Exemple (ejemplo): tu passes (passar) la pilota a la teva germana.

 1. Nosaltres__pensem___ (pensar)en tu sovint.
 2. Jo__cante_ (cantar) òpera.
 3. Ella és andalusa i també_____(parlar) català perquè____ (estudiar) a Mallorca.
 4. La papallona____ (volar).
 5. Vosaltres _______ (necessitar) un cotxe?
 6. Vostès _______(agafar) l'avió avui.
 7. Tu____(treballar) quatre hores el dia.
 8. Antoni_____(cuinar) tots els divendres un arròs amb fesols i naps.
 9. Nosaltres sempre _(deixar) les sabates al menjador.
 10. Elles es_____(queixar) que tu __(arribar) sempre tard.
 11. Carolina i Vicenç_______ (dibuixar) un carrer d'Alacant.
 12. Maria______(pintar) les parets del passadís.
 13. Quan tu____ (tornar) el llibre de física _______(avisar)
 14. El nivell de la mar____ (augmentar) en aquesta platja tots els anys.
 15. Jo no _____(trobar) el paraigua enlloc.
 l'avió avui.
 1. Tu____(treballar) quatre hores el dia.
 2. Antoni_____(cuinar) tots els divendres un arròs amb fesols i naps.
 3. Nosaltres sempre _(deixar) les sabates al menjador.
 4. Elles es_____(queixar) que tu __(arribar) sempre tard.
 5. Carolina i Vicenç_______ (dibuixar) un carrer d'Alacant.
 6. Maria______(pintar) les parets del passadís.
 7. Quan tu____ (tornar) el llibre de física _______(avisar)
 8. El nivell de la mar____ (augmentar) en aquesta platja tots els anys.
 9. Jo no _____(trobar) el paraigua enlloc.

Segon exerciciEditar

Reescribe únicamente las frases en las que el catalán del Regne de València presente alguna variación

Tercer exerciciEditar

Reescribe únicamente las frases en las que el catalán de les Illes Balears presente alguna variación.

Quart exerciciEditar

Conjuga el verbo tener en las personas indicadas:

Exemple (ejemplo): (Jo) tinc una casa.

 1. Maria ______ un cosí de Finlàndia.
 2. (Tu) ________ febre? No ho sé.
 3. (Nosaltres) no ________ ni forquilla ni ganivet.
 4. L'Albert i La Carolina (tenir) ________ molta set.
 5. (Jo) no ________ ganes de parlar amb tu.
 6. (Vosaltres) ________ dos germans més? Sí, ________ dos germans més
 7. (Ella) ________ una fruiteria al carrer d'Ausiàs March.
 8. Quants fills ________ vostè? ________ dos fills i dues filles.
 9. (Ella) ________ el que tu no ________.
 10. La gossa que ________ l'Andreu i la Marta no és tan gran com la gossa que ________ nosaltres.

Nota: en catalán una palabra acabada en ch no debe pronunciarse nunca como la ch castellana sino que se pronuncia como una c. March se lee [marc], llach se lee [llac]. Esta ch final aparece en algunos apellidos i, a veces, en los topónimos.

Cinquè exerciciEditar

Escribe estas cifras en letras:

Exemple (ejemplo): El dia 25 és dimecres. El dia vint-i-cinc és dimecres.

 1. La columna vertebral té 33 vèrtebres.
 2. Tinc 40 dies de vacances.
 3. 55 i 22 fan 77.
 4. L'avi de la Maria té 93 anys i l'àvia té 92 anys.
 5. Miro "els 39 graons", una pel·lícula d'Alfred Hitchcock.
 6. 1 minut són 60 segons.
 7. França té 96 departaments i 22 regions a Europa.
 8. 2 dies són 48 hores i 3 dies són 72 hores.
 9. La ciutat de Barcelona té 41 regidors (legislatura 2003-2007).
 10. Es parla de febre quan la temperatura de les aixelles depassa els 37 graus.

Sisè exerciciEditar

Añade los posesivos necesarios. Utiliza las formas femeninas de Catalunya y Mallorca.

 1. ____________ oncle (de mi) i ____________ cosina (de tu) són germans.
 2. ____________ botiga (d'ella) és més gran que ____________ (de nosaltres).
 3. ____________ núvia (de mi) no té ____________ llibres (de tu) d'història.
 4. Quin és ____________ objectiu (de vosaltres) vital? ____________ objectiu (de nosaltres) vital és ser completament independents.
 5. ____________ fills (d'ells) parlen català, castellà i anglès.
 6. ____________ casa (de nosaltres) és a tocar ____________ (la de volsaltres).
 7. ____________ professor (de mi) de portugués és brasiler.
 8. ____________ cambra (d'ells) té un llit molt gran
 9. ____________ germà (de mi) i ____________ (de tu) tenen la mateixa edat.
 10. ____________ cap (de vosaltres) és l'home de ____________ germana (de mi).

Setè exerciciEditar

Escribe las frases del ejercicio cuarto que presenten alguna variante en les Illes Balears.

Vuitè exerciciEditar

Reescribe las frases del ejercicio sexto que presenten alguna variante en el Regne de València i Eivissa.

Novè excerciciEditar

Rellena esta frase:

-Nosaltres______(cantar) cada dia amb la nostra amiga Marta.Després de________(cantar)_________(anar)al cinema i ______(fer)una festa amb tots els nostres amics.


← Nivell_I/Lliçó_3a Nivell_I/Lliçó_3a/Exercicis Nivell_I/Lliçó_3a/Respostes →