← Lliçó18a Lliçó19a Lliçó20a →
Exercicis de la dinovena lliçó


El pronom ho (el pronombre ho)

editar

Este pronombre no existe en castellano, sin embargo en catalán es muy utilizado. Existen algunos usos:

Amb els verbs ser, estar i semblar (con los verbos ser, estar y parecer)

editar

Cuando estos tres verbos van seguidos de un adjetivo, éste es sustituye por el pronombre ho en catalán. En este caso el castellano utiliza el pronombre lo.


  SER    Són altes les teves amigues? Sí que ho són.
                      No ho són.
       ¿Son altas tus amigas?    Sí que lo son.
                      No lo son.

  ESTAR   Està malalta la teva mare? Sí que ho està.
                     No ho està.
       ¿Está enferma tu madre?   Sí que lo está.
                     No lo está.

  SEMBLAR  Sembla simpàtic aquell home?  Sí que ho sembla.
                       No ho sembla.
       ¿Parece simpático aquel hombre? Sí que lo parece.
                       No lo parece.

El pronom ho d'objecte directe (el pronombre ho de objeto directo)

editar
Sustituye AÇÒ,AIXÒ I ALLÒ   Jo no canto açò i no ho cantaré.
                  No canto esto y no lo cantaré.
               Has vist això? No ho he vist.
                  ¿Has visto eso? No lo he visto.
               Has fet allò? Ho he fet avui.
                  ¿Has hecho aquello? Lo he hecho hoy.
Sustituye una frase que hace función de objeto directo:
Has vist que he deixat el llibre damunt la taula? No ho he vist.
  ¿Has visto que he dejado el libro sobre la mesa? No lo he visto.
Saps que demà no treballo? Sí que ho sabia.
  ¿Sabes que mañana no trabajo? Sí que lo sabía.
Saps quanta gent viu ací? No ho.
  ¿Sabes cuánta gente vive aquí? No lo sé.

A partir de las traducciones al castellano es lógico pensar que el pronombre catalán ho equivale al castellano lo, pero esto no siempre es así, ya que mira lo que ocurre al traducir frases como éstas:

¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta es la morcilla.
  Què és el que més t'agrada? El que més m'agrada és la botifarra.
  Què és allò que més t'agrada? Allò que més m'agrada és la botifarra.
Lo que pasa es que es imbécil
  El que passa és que és imbecil.