← Lliçó17a Lliçó18a Lliçó19a →
Exercicis de la divuitena lliçó


Els participis dels verbs irregulars (los participios de los verbos irregulares) Editar

La gran mayoría de participios irregulares en catalán se concentran en la segunda conjugación. Aquí los agruparemos en grupos según las terminaciones.

Participis acabats per -GUT (participios acabados en -GUT) Editar

beure: begut (bebido)
    M'He begut tres ampolles de rom.
    Me he bebido tres botellas de ron

caldre: calgut (hecho falta)
    No ha calgut acomiadar el director sinó el sotsdirector.
    No ha hecho falta despedir al director sino al subdirector

caure: caigut (caído)
    La Joana ha caigut aquesta nit i s'ha trencat la cama.
    Joana se ha caído esta noche y se ha roto la pierna.

conèixer: conegut (conocido)
    Ella no ha conegut mai el meu pare.
    Ella no ha conocido nunca a mi padre.

córrer: corregut (corrido)
    Heu corregut quaranta-dos quilòmetres?.
    ¿Habéis corrido cuarenta y dos kilómetros?.

creure: cregut (creído)
    He cregut sempre en tu.
    He creído siempre en ti.

haver: hagut (habido)
    No hi ha hagut cap candidat estranger.
    No ha habido ningún candidato extranjero.

ploure: plogut (llovido)
    Ha plogut a bots i barrals.
    Ha llovido a cántaros.

poder: pogut (podido)
    Has pogut parlar amb ells?.
    ¿Has podido hablar con ellos?.

riure: rigut (reído)
    No he rigut mai tant com avui.
    No me he reído nunca tanto como hoy.

tenir: tingut (tenido)
    No has tingut ganes de pixar?.
    ¿No has tenido ganas de mear?.

venir: vingut (venido)
    Qui ha vingut? Ha vingut un home amb bigoti.
    ¿Quién ha venido? ha venido un hombre con bigote.
voler: volgut (querido)
    Han fet sempre el que han volgut.
    Han hecho siempre lo que han querido.

Participis acabats per -UT (participios acabados en -UT) Editar

 cabre: cabut (cabido)
    Només ha cabut un litre d'aigua en aquesta ampolla.
    Sólo ha cabido un litro de agua en esta botella.
 créixer: crescut (crecido)
    Li han crescut molt els cabells.
    Le ha crecido mucho el pelo.
 néixer: nascut (nacido)
    On heu nascut? El meu germà a Perpinyà i jo a Tortosa.
    ¿Dónde habéis nacido? Mi hermano en Perpiñán y yo en Tortosa.
 rebre: rebut (recibido)
    Aquesta setmana no hem rebut el correu al meu poble.
    Esta semana no hemos recibido el correu en mi pueblo.
 saber: sabut (sabido)
    La policia no ha sabut dir qui va robar el cotxe del batlle.
    La polícia no ha sabido decir quién robó el coche del alcalde.
 viure: viscut (vivido)
    He viscut tota la vida a la vora de la mar.
    He vivido toda la vida a la orilla del mar.

Participis acabats per -ES (participios acabados en -ES) Editar

 encendre: encès (encendido)
    Ha encès el llum.
    Ha encendido la luz.
 entendre: entès (entendido)
    Els romanesos del curs han entès de seguida el català.
    Los rumanos del curso han entendido en seguida el catalán.
 estendre: estès (estendido/tendido)
    He estès la roba al terrat perquè allà s'eixuga aviat.
    He tendido la ropa en la azotea porque allí se seca pronto.
 prendre: pres (tomado)
    No he pres res des de les vuit del matí.
    No he tomado nada desde las ocho de la mañana.