Vietnamita/Consonantes

B C Ch D Đ G Gi H K Kh L M N Ng Nh O Ô Ơ P Ph Q R S T Th Tr U Ư V X Y