Unidades de capacidad

La unidad principal para medir capacidades es el litro.

kilolitro kl 1 000 l hectolitro hl 100 l decalitro dal 10 l litro l 1 l decilitro dl 0.1 l centilitro cl 0.01 l mililitro ml 0.001 l