សន្ទនា (santeanía) - Conversaciones

editar

ការ​គំនាប់ (ca-cumnóap) - Saludos

editar

Los Camboyanos típicamente se saludan de

 • A: សួស្តី! (Súo-sdei!)
 • B: សួស្តី! (Súo-sdei!)

Como saludo más formal, por ejemplo, hacía un monje

 • A: ជំរាបសួរ! (Dllum ríap súa!)
 • B: ជំរាបសួរ! (Dllum ríap súa!)

ការ​សួរ​អំពី​ស្ថានភាព - Preguntando por el estado de ánimo

editar
 • A: សុខ​សប្បាយ​? (Soc sabay?) ¿Cómo está(s)?
 • B: សុខសប្បាយ​។ អរគុណ​! (Soc sabay. Acún) Estoy bien. Gracias

សុខ​ (soc) significa felicidad, tranquilidad o salud, សប្បាយ (sabay) es feliz. Uniendo los dos en pregunta es como preguntar "¿Cómo está(s)?" o como respuesta "Estoy bien."

 • A: សុខសប្បាយ​ទេ? (Soc sabay tei?) ¿Cómo está(s)?
 • B: អរគុណ ខ្ញុំ​សុខ​សប្បាយ​ណាស់! ចុះ​អ្នក​វិញ? (Acún, khñom soc sabay naj! Dlloj néac veñ?) Gracias, estoy muy bien! ¿Y tú?
 • A: ខ្ញុំ​ក៏​សុខសប្បាយ​ដែរ​។ (Khñom co soc sabay dae.) Yo también muy bien.

ទេ (tei) aquí es una partícula interrogativa usada cuando la respuesta es o o no. ណាស់ (naj) significa muy y se usa después del adjetivo. ចុះ​...​វិញ (dlloj...veñ) se usa para preguntar por alguien más. ក៏​...​ដែរ (co...dae) significa también se puede omitir el ក៏ (co). (Se usa cuando son 2 o más subjetos haciendo lo mismo, para un subjeto haciendo una acción y otra acción también, se dice de otra manera)

 • A: សុខសប្បាយ​ទេ​? (Soc sabay?) ¿Cómo está(s)?
 • B: សុខសប្បាយ អរគុណ​ណាស់​! ចុះ​អ្នក​វិញ​? (Soc sabay, Acún naj! Dlloj néac veñ?) Estoy bien, ¡Muchas gracias! ¿Y tú?
 • A: ខ្ញុំ​សុខសប្បាយ ជា​ធម្មតា​។ (Khñom soc sabay dllía thamadá.) Yo estoy más o menos.

អរគុណ (acún) mejor se traduce como estar agradecido que gracias, entonces អរគុណណាស់ (acún naj) significa estoy muy agradecido o muchas gracias. ជា (dllía) es la cópula ser y ធម្មតា (thamadá) es normal o regular

ការនាំអោយស្គាល់ - Presentación

editar
 • តារា: សួស្តី​! ខ្ញុំ​គឺ​តារា​។ (Súo-sdei! Khñom cuu Dará) ¡Hola! Soy Dara.
 • មីហ្គេល: សួស្តី​! ខ្ញុំ​គឺ មីហ្គេល​។ រីករាយ​ដែល​បាន​ស្គាល់​។ (Súo-sdei! Khñom cuu Miguel. Ric-ríay dáel baan scóal.) ¡Hola! Soy Miguel. Es un placer conocerte.

គឺ (cuu), como ជា (dllía), significa ser. Se usa más ជា (dllía) cuando usado con adjetivo, y គឺ (cuu) más cuando se habla de sustantivo. រីករាយ (ric-ríay) significa estar encantado, ដែល​ (dáel) es el que o lo cual, បាន​ (baan) es poder (hacer) o lograr. ស្គាល់ (scóal) es conocer.

 • តារា: វិទូ នេះ​គឺ មីហ្គេល ពូកម៉ាក​ខ្ញុំ​។ (Vitú, nij cuu Miguel, púoc-ma khñom.) Vitú, éste es Miguel, mi amigo.
 • វិទូ: សួស្តី មីហ្គេល​។ រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នក​។ (Súo-sdei Miguel. Ric-ríay naj dael ban scóal néac) Hola Miguel. Es un gran placer conocerte.

ពូកម៉ាក (púoc-ma) significa amigo, entonces ពូកម៉ាក​ខ្ញុំ​ (púoc-ma khñom) es mi amigo. អ្នក​ (néac) es , entonces ស្គាល់អ្នក (scóal néac) es conocerte.

 • តារា: សួស្តី ខ្ញុំ​ឈ្មោះ តារា​។ អ្នក​ឈ្មោះ​អី​?​ (súo-sdei khñom chmúoj Dará. Néac chmúoj ey?) Hola, me llamo Dará. ¿Cómo te llamas?
 • វិទូ: ខ្ញុំ​ឈ្មោះ វិទូ។ (Khñom chmúoj Vitú.) Me llamo Vitú.
 • តារា: រីករាយ​ណាស់​ដែល​បាន​ស្គាល់​។ (Ric-ríay naj dáel ban scóal.) Es un gran placer conocerte.
 • វិទូ: ខ្ញុំ​អញ្ចឹង​ដែរ​។ (Khñom añdllong dae.) Igualmente.

ឈ្មោះ (chmúoj) significa nombre, pero también puede ser el verbo llamarse. អញ្ចឹង (añdllong) es de esta/esa manera. Entonces ខ្ញុំ​អញ្ចឹង​ដែរ​។ (khñom añdllong dae) literalmente significa yo así también.

សុំលា - Despedida

editar
 • A: លា​ហើយ​។ (Lía jahui.) Adiós.
 • B: លា​ហើយ​។ (Lía jahui.) Adiós.

លា​ហើយ es la manera más común de despedirse en Camboya.

Una manera más formal sería:

 • A: ជំរាបលា​​។ (Dllum ríap lía.) Adiós.
 • B: ជំរាបលា​​។ (Dllum ríap lía.) Adiós.