Japonés/Kanji/Grado 2/画

< Japonés‎ | Kanji‎ | Grado 2

Kanji de trazos

Kunyomi: kaku