Estadística en Microcomputadores/Archivos BASIC/ESTAD

5 ' PROGRAMA ESTAD - Revision 17/ 4/89

8 KEY OFF

9 DEFINT I-N

10 ON ERROR GOTO 936

11 IF ITE>0 THEN 28

15 NFM=150 : NCM=25 : PAR1=20 : PAR2= 10 : DDA$="A"

20 NCI=80 : NDE=3 : XVF=-9999

25 DIM A(NFM,NCM),TC$(NCM),JX(NCM),P(5)

28 COMMON ITE,NFM,NCM,A(),TC$(),NC,NF,NX,DDA$,NDE,NV,JX(),P(),DA$,NA$,CD$,

PAR1,PAR2,XVF

29 DEF FNR(X,DE)=INT(10^DE*X+.5)/10^DE

34 CLOSE : DS$="SCRN:" : OPEN DS$ FOR OUTPUT AS#3

36 WHILE KW=0

37 TP$="PROGRAMA ESTAD" : TSP$="Seleccion de Procesos"

38 GOSUB 555

39 X=CSRLIN : LOCATE 19,1 : KA=1 : KB=79 : GOSUB 695

40 PRINT "PARAMETROS DEL SISTEMA"

41 PRINT TAB( 3);"Disp. Arch. Datos: ";DDA$;

42 PRINT TAB(29);"Nro. Variables :";NCM;

43 PRINT TAB(55);"Nro. Observac. :";NFM

45 PRINT TAB(29);"Parametro Proc.1:";PAR1;

46 PRINT TAB(55);"Parametro Proc.2:";PAR2

47 PRINT TAB(29);"Valor faltante :";XVF;

48 PRINT TAB(55);"Nro.Decimales :";NDE

50 LOCATE X,1

51 PRINT : PRINT "OPCIONES DE PROCESO" : PRINT

55 PRINT " 1 - Manejo de Datos"

60 PRINT " 2 - Analisis Descriptivo de Datos"

65 PRINT " 3 - Distribuciones de Probabilidad"

70 PRINT " 4 - Pruebas Estadisticas"

75 PRINT " 5 - Analisis de Variancia" : LOCATE X+3,43

80 PRINT "6 - Regresion" : LOCATE ,43

85 PRINT "7 - Analisis Multivariado" : LOCATE ,43

90 PRINT "8 - Series de Tiempo" : LOCATE ,43

95 PRINT "9 - Cambio de Parametros" : LOCATE ,42

100 PRINT "10 - Salida del Programa"

105 PRINT : PRINT : INPUT "Opcion Elegida = ", A$

110 ITE=VAL(A$)

112 IF ITE<1 OR ITE>10 THEN PRINT CHR$(7) : GOTO 195

120 IF ITE=1 THEN CHAIN "ESTAD1"

130 IF ITE=2 THEN CHAIN "ESTAD2"

140 IF ITE=3 THEN CHAIN "ESTAD3"

150 IF ITE=4 THEN CHAIN "ESTAD4"

160 IF ITE=5 THEN CHAIN "ESTAD5"

170 IF ITE=6 THEN CHAIN "ESTAD6"

180 IF ITE=7 THEN CHAIN "ESTAD7"

185 IF ITE=8 THEN CHAIN "ESTAD8"

187 IF ITE=9 THEN GOSUB 1000

188 IF ITE=10 THEN PRINT CHR$(12) : END

195 WEND

200 ' EST91 Definicion de Variables

205 ' ---------------------------

210 GOSUB 500

215 IF NV=0 THEN 265

220 PRINT

225 GOSUB 730

255 INPUT " Definicion de Nuevas Variables ? (N) = ",A$

260 IF A$<>"S" AND A$<>"s" THEN RETURN

265 PRINT

270 K=0

273 IF KNV=0 THEN KNV=NC

275 WHILE K<=KNV-1

280 K=K+1 : NV=K

290 PRINT " Variable Nro.";K; : INPUT "= ",A$

295 IF LEN(A$)=0 AND K=1 THEN NV=0 : RETURN

300 IF LEN(A$)=0 THEN NV=K-1 : K=KNV : GOTO 320

305 J=VAL(A$)

310 IF J<1 OR J>NC THEN KE=4 : GOSUB 900 : GOTO 290

311 IF K=1 THEN 318

312 FOR M=1 TO K-1

313 IF J=JX(M) THEN PRINT CHR$(7) : PRINT :

INPUT "** VARIABLE REPETIDA",A$ : PRINT : GOTO 290

315 NEXT M

318 JX(K)=J

320 WEND

324 IF KDA=1 THEN JF=0 : KDA=0 : NX=NF : RETURN

325 PRINT

330 INPUT " Variable para Observaciones Agrupadas (No) = ",A$

335 IF LEN(A$)=0 THEN JF=0 : GOTO 350

340 JF=VAL(A$)

345 IF JF<1 OR JF>NC THEN KE=4 : GOSUB 900 : GOTO 330

347 IF JF=0 THEN NX=NF : RETURN

350 KE=0 : NX=0

355 FOR I=1 TO NF

370 ND=1 : IF JF>0 THEN ND=A(I,JF)

372 IF ND=XVF THEN 380

373 IF ND<0 THEN KE=1

375 NX=NX+ND

380 NEXT I

383 IF KE=1 THEN PRINT : PRINT CHR$(7) : PRINT "** VALOR <0 EN VARIABLE";JF; :

INPUT "",A$ : GOTO 325

385 RETURN

390 ' EST92 - Seleccion de Variable

395 ' ----------------------------

400 J=0

405 IF NC=0 OR KVA=1 THEN KVA=0 : GOTO 412

410 GOSUB 500

412 PRINT

415 INPUT " Posicion de Variable a utilizar = ",A$

420 IF LEN(A$)=0 THEN RETURN

425 X=VAL(A$)

430 IF X<1 OR X>NCM THEN KE=4 : GOSUB 900 : GOTO 415

435 IF LEN(TC$(X))=0 OR LEFT$(TC$(X),2)=" " THEN 455

440 PRINT : PRINT " Variable";X;" actual = ",TC$(X)

445 INPUT " Se utiliza ? (N) = ",A$

450 IF A$<>"S" AND A$<>"s" THEN 415

451 PRINT : INPUT " Borrado de Datos existentes ? (N) = ",A$

452 IF A$="S" OR A$="s" THEN FOR I=1 TO NFM : A(I,X)=0 : NEXT I

455 PRINT : PRINT " Nombre de la Variable";X; : INPUT " = ",A$

460 IF LEN(A$)=0 AND TC$(X)<>" " THEN 485

465 IF LEN(A$)=0 OR LEFT$(A$,8)=" " THEN 415

470 TC$(X)=LEFT$(A$,8)

485 IF NC<X THEN NC=X

490 J=X

495 RETURN

500 ' EST93 - Variables en memoria

505 ' ----------------------------

510 PRINT : PRINT " Variables en Memoria" : PRINT

515 I=1

520 FOR L=1 TO NC

525 IF LEFT$(TC$(L),2)=" " THEN 540

530 PRINT TAB(15*I-11);L;"-";TC$(L);

535 I=I+1 : IF I>5 THEN I=1 : PRINT

540 NEXT L

545 PRINT

550 RETURN

555 ' EST94 Encabezamiento Pantallas y Resultados

560 ' -------------------------------------------

565 IF DS$="SCRN:" THEN PRINT CHR$(12);

570 PRINT#3,"Proceso : ";TP$;TAB(70);DATE$

575 IF TSP$>"" THEN PRINT#3,TAB(11);TSP$ ELSE PRINT

577 A$=NA$ : IF NF=0 THEN A$="No hay Datos en Memoria"

580 PRINT#3,"Datos : ";A$;" - ";N$

583 IF JF>0 THEN PRINT#3,TAB(11);"Variable para Observaciones Agrupadas = ";

JF;"-";TC$(JF)

585 IF CD$>"" THEN PRINT#3,TAB(11);"Condicion de Seleccion = ";CD$

590 IF NX>0 THEN PRINT#3,TAB(11);"Numero de Observac.: ";

595 IF NX>0 THEN PRINT#3,"Totales =";NX;

597 IF NXX>0 THEN PRINT#3," / Consideradas =";NXX ELSE PRINT#3,

600 KA=1 : KB=79 : GOSUB 695

605 PRINT#3,

610 RETURN

650 ' EST95 Seleccion de Dispositivo de Salida

655 ' ----------------------------------------

660 CLOSE#3 : KS=0 : DS$="SCRN:"

665 PRINT : INPUT "Salida por Impresora/I/ o a un Archivo/Nombre/ (No) = ",A$

670 IF LEN(A$)=0 THEN OPEN DS$ FOR OUTPUT AS #3 : RETURN

673 KS=1 : DS$="LPT1:"

675 IF A$="i" OR A$="I" THEN OPEN DS$ FOR OUTPUT AS#3 : RETURN

680 DS$=A$

685 OPEN DS$+".TXT" FOR APPEND AS #3

690 RETURN

695 ' EST96 Subrayado

700 ' ---------------

705 PRINT#3,TAB(KA);

710 FOR S=KA TO KB : PRINT#3,TAB(S);"-"; : NEXT S : PRINT#3,

715 RETURN

730 ' EST97 - Variables definidas

735 ' ---------------------------

740 I=1

743 IF KX=0 THEN PRINT#3," Variables ya Definidas" : PRINT#3,

745 IF KX=1 THEN PRINT#3," Variables Consideradas" : PRINT#3,

750 FOR K=1 TO NV

755 J=JX(K)

760 PRINT#3,TAB(15*I-11);J;"-";TC$(J);

765 I=I+1 : IF I>5 THEN I=1 : PRINT#3,

770 NEXT K

773 PRINT#3, : PRINT#3, : KX=0

775 RETURN

900 ' EST99 - SUBRUTINA DE MENSAJES

905 ' -----------------------------

910 PRINT CHR$(7) : PRINT

911 IF KE=1 THEN INPUT "** NO HAY DATOS EN MEMORIA ",A$ : KE=0 : RETURN

912 IF KE=2 THEN INPUT "** NUMERO DE VARIABLES NO ADECUADO PARA EL PROCESO ",A$

KE=0 : RETURN

915 IF KE=3 THEN INPUT "** NUMERO DE OBSERVAC.INSUFICIENTE PARA EL PROCESO ",A$

KE=0 : RETURN

928 IF KE=9 THEN INPUT "** PROCESO NO ADECUADO A LOS DATOS CONSIDERADOS ",A$ :

KE=0 : RETURN

929 IF KE=4 THEN INPUT "** VARIABLE NO EXISTENTE O SIN DATOS ",A$ :

KE=0 : RETURN

930 IF KE=5 THEN PRINT "** VALOR ERRONEO - Debe ser ";B$ : INPUT " ",A$ :

KE=0 : RETURN

934 INPUT "Valor Erroneo ",A$

935 RETURN

936 PRINT CHR$(7) : PRINT

937 KE=KE+1 : IF KE>1 THEN RESUME 948

938 IF ERR=25 OR ERR=57 OR ERR=68 OR ERR=70 OR ERR=71 THEN PRINT "** DISPOSITIVO ";XDDA$;

" NO DISPONIBLE O ERROR E/S"; : INPUT " ",A$ : RESUME NEXT

939 IF ERR=61 THEN PRINT "** DISCO ";XDDA$;" LLENO" : INPUT " ",A$ : RESUME

940 IF ERR=53 THEN KE=0 : KAR=1 : RESUME NEXT

941 IF ERR=62 THEN PRINT "** FIN DE GRABACION O LECTURA EN DISP. ";XDDA$; : INPUT "

",A$ : RESUME NEXT

942 IF ERR=2 OR ERR=22 THEN PRINT "** ERROR DE SINTAXIS EN FUNCION "; : INPUT "O

CONDICION",A$ : RESUME NEXT

943 IF ERR=24 OR ERR=27 THEN INPUT "** PROBLEMA EN IMPRESORA",A$ : RESUME NEXT

944 IF ERR=64 OR ERR=75 OR ERR=76 THEN INPUT "** NOMBRE INCORRECTO ARCHIVO",A$ : RESUME

947 PRINT "Error";ERR;"en linea";ERL :STOP

948 CHAIN"ESTAD"

950 ' EST98 - Descripcion Archivo

952 ' ---------------------------

954 LD=0

956 IF MID$(A$,2,1)<>":" THEN XDDA$=DDA$+":" : GOTO 964

958 B$=LEFT$(A$,1)

960 'IF INSTR("ABCabc",B$)=0 THEN GOSUB 900 : RETURN

962 XDDA$="" : LD=2

964 B$=RIGHT$(A$,4)

966 IF LEFT$(B$,1)<>"." THEN EXT$=XA$ ELSE EXT$="" : LD=LD+4

968 'IF LEN(A$)-LD>8 THEN GOSUB 900

970 KAR=0 : KE=0

972 OPEN XDDA$+A$+EXT$ FOR INPUT AS#1

974 CLOSE#1

978 RETURN

980 ' EST9. - Presentacion Menu

982 ' -------------------------

983 PRINT : ISP=0 : A$=""

984 FOR K=1 TO KL

986 PRINT " ";K;"- ";TF$(K)

988 NEXT K

990 PRINT : PRINT "Opcion Elegida = ";

991 B$=INKEY$ : PRINT B$;

992 IF B$=CHR$(13) THEN 996

993 IF B$=CHR$(27) THEN A$="" : GOTO 996

994 A$=A$+B$ : GOTO 991

996 IF LEN(A$)=0 THEN RETURN

997 ISP=INT(VAL(A$))

998 IF ISP<1 OR ISP>KL THEN PRINT CHR$(7) : GOTO 983

999 RETURN

1000 ' EST9 - Cambio de Parametros

1005 ' ---------------------------

1010 TSP$="Cambio de Parametros"

1015 WHILE KW=0

1017 KMM=0

1020 GOSUB 555

1025 PRINT : PRINT "VALORES ACTUALES DE PARAMETROS" : PRINT

1030 TF$(1)=" 1 - Disposit. Archivo de datos (A,B o C) = " :PRINT TF$(1);DDA$

1035 TF$(2)=" 2 - Numero de Variables (1 a 100) =" : PRINT TF$(2);NCM

1040 TF$(3)=" 3 - Numero de Observaciones (10 a 1000) =" : PRINT TF$(3);NFM

1045 TF$(4)=" 4 - Parametro Proceso 1 (5 a 100) =" :PRINT TF$(4);PAR1

1050 TF$(5)=" 5 - Parametro Proceso 2 (2 a 50) =" :PRINT TF$(5);PAR2

1055 TF$(6)=" 6 - Valor faltante =" : PRINT TF$(6);XVF

1060 TF$(7)=" 7 - Numero de decimales (mayor que 0) =" : PRINT TF$(7);NDE

1070 PRINT : INPUT "Numero de Parametro a modificar = ",A$

1075 IF LEN(A$)=0 AND KME=1 THEN 1160

1077 IF LEN(A$)=0 THEN RETURN

1080 ISP=VAL(A$)

1085 IF ISP<1 OR ISP>7 THEN GOSUB 900 : GOTO 1020

1095 IF KMM=1 OR NC=0 OR (ISP<>2 AND ISP<>3) THEN 1115

1100 PRINT : PRINT "Un cambio en este parametro implica el borrado"

1105 INPUT "de la memoria de trabajo - Se continua ? (N) = ",A$

1110 IF A$<>"S" AND A$<>"s" THEN 1200

1115 PRINT

1120 PRINT TAB(3);TF$(ISP); : INPUT " ",A$

1125 IF LEN(A$)=0 THEN 1200

1130 X=VAL(A$)

1135 ON ISP GOSUB 1305,1340,1352,1360,1380,1400,1415

1150 KME=0

1155 XMEM=4*(NFM*NCM+(PAR1+1)*(PAR2+1))

1160 IF XMEM>40000! THEN PRINT : PRINT "Los valores de los parametros" : PRINT

"exceden la memoria disponible" : INPUT "",A$ : KME=1 : GOTO 1200

1165 IF KMM=0 THEN 1200

1170 ERASE A,TC$,JX

1175 DIM A(NFM,NCM),TC$(NCM),JX(NCM)

1180 DA$="" : NA$="" : NC=0 : NF=0 : NV=0 : NX=0

1200 WEND

1300 '

1305 IF LEN(A$)>1 THEN GOSUB 900 : RETURN

1307 IF INSTR("ABCabc",A$)=0 THEN GOSUB 900 : RETURN

1310 DDA$=A$

1315 RETURN

1335 '

1340 IF X<1 OR X>100 THEN GOSUB 900 : RETURN

1345 NCM=X : KMM=1

1350 RETURN

1351 '

1352 IF X<10 OR X>1000 THEN GOSUB 900 : RETURN

1353 NFM=X : KMM=1

1354 RETURN

1355 '

1360 IF X<5 OR X>100 THEN GOSUB 900 : RETURN

1365 PAR1=INT(X)

1370 RETURN

1375 '

1380 IF X<2 OR X>PAR1 OR X>50 THEN GOSUB 900 : RETURN

1385 PAR2=INT(X)

1390 RETURN

1395 '

1400 XVF=X

1405 RETURN

1410 '

1415 IF X<1 OR X>6 THEN GOSUB 900 : RETURN

1420 NDE=X

1425 RETURN

200 ' EST91 Definicion de Variables

205 ' ---------------------------

210 GOSUB 500

215 IF NV=0 THEN 265

220 PRINT

225 GOSUB 730

255 INPUT " Definicion de Nuevas Variables ? (N) = ",A$

260 IF A$<>"S" AND A$<>"s" THEN RETURN

265 PRINT

270 K=0

273 IF KNV=0 THEN KNV=NC

275 WHILE K<=KNV-1

280 K=K+1 : NV=K

290 PRINT " Variable Nro.";K; : INPUT "= ",A$

295 IF LEN(A$)=0 AND K=1 THEN NV=0 : RETURN

300 IF LEN(A$)=0 THEN NV=K-1 : K=KNV : GOTO 320

305 J=VAL(A$)

310 IF J<1 OR J>NC THEN KE=4 : GOSUB 900 : GOTO 290

311 IF K=1 THEN 318

312 FOR M=1 TO K-1

313 IF J=JX(M) THEN PRINT CHR$(7) : PRINT :

INPUT "** VARIABLE REPETIDA",A$ : PRINT : GOTO 290

315 NEXT M

318 JX(K)=J

320 WEND

324 IF KDA=1 THEN JF=0 : KDA=0 : NX=NF : RETURN

325 PRINT

330 INPUT " Variable para Observaciones Agrupadas (No) = ",A$

335 IF LEN(A$)=0 THEN JF=0 : GOTO 350

340 JF=VAL(A$)

345 IF JF<1 OR JF>NC THEN KE=4 : GOSUB 900 : GOTO 330

347 IF JF=0 THEN NX=NF : RETURN

350 KE=0 : NX=0

355 FOR I=1 TO NF

370 ND=1 : IF JF>0 THEN ND=A(I,JF)

372 IF ND=XVF THEN 380

373 IF ND<0 THEN KE=1

375 NX=NX+ND

380 NEXT I

383 IF KE=1 THEN PRINT : PRINT CHR$(7) : PRINT "** VALOR <0 EN VARIABLE";JF; :

INPUT "",A$ : GOTO 325

385 RETURN

390 ' EST92 - Seleccion de Variable

395 ' ----------------------------

400 J=0

410 IF NC>0 AND KVA=0 THEN GOSUB 500

411 KVA=0

415 PRINT : INPUT " Posicion de Variable a utilizar = ",A$

420 IF LEN(A$)=0 THEN RETURN

425 X=VAL(A$)

430 IF X<1 OR X>NCM THEN KE=4 : GOSUB 900 : GOTO 415

435 IF LEN(TC$(X))=0 OR LEFT$(TC$(X),2)=" " THEN 455

440 PRINT : PRINT " Variable";X;" actual = ",TC$(X)

445 INPUT " Se utiliza ? (N) = ",A$

450 IF A$<>"S" AND A$<>"s" THEN 415

452 IF KBM=1 THEN FOR I=1 TO NFM : A(I,X)=XVF : NEXT I : KBM=0

455 PRINT : PRINT " Nombre de la Variable";X;" (";TC$(X);")";

457 INPUT " = ",A$

460 IF LEN(A$)=0 AND TC$(X)<>" " THEN 485

465 IF LEN(A$)=0 OR LEFT$(A$,8)=" " THEN 415

470 TC$(X)=LEFT$(A$,8)

485 IF NC<X THEN NC=X

490 J=X

495 RETURN

500 ' EST93 - Variables en memoria

505 ' ----------------------------

510 PRINT : PRINT " Variables en Memoria" : PRINT

515 I=1

520 FOR L=1 TO NC

525 IF LEFT$(TC$(L),2)=" " THEN 540

530 PRINT TAB(15*I-11);L;"-";TC$(L);

535 I=I+1 : IF I>5 THEN I=1 : PRINT

540 NEXT L

545 PRINT

550 RETURN

555 ' EST94 Encabezamiento Pantallas y Resultados

560 ' -------------------------------------------

565 IF DS$="SCRN:" THEN PRINT CHR$(12);

570 PRINT#3,"Proceso : ";TP$;TAB(70);DATE$

575 IF TSP$>"" THEN PRINT#3,TAB(11);TSP$ ELSE PRINT

577 A$=NA$ : IF NF=0 THEN A$="No hay Datos en Memoria"

580 PRINT#3,"Datos : ";A$;" - ";N$

583 IF JF>0 THEN PRINT#3,TAB(11);"Variable para Observaciones Agrupadas = ";

JF;"-";TC$(JF)

585 IF CD$>"" THEN PRINT#3,TAB(11);"Condicion de Seleccion = ";CD$

590 IF NX>0 THEN PRINT#3,TAB(11);"Numero de Observac.: ";

595 IF NX>0 THEN PRINT#3,"Totales =";NX;

597 IF NXX>0 THEN PRINT#3," / Consideradas =";NXX ELSE PRINT#3,

600 KA=1 : KB=79 : GOSUB 695

605 PRINT#3,

610 RETURN

650 ' EST95 Seleccion de Dispositivo de Salida

655 ' ----------------------------------------

660 CLOSE#3 : KS=0 : DS$="SCRN:"

665 PRINT : INPUT "Salida por Impresora/I/ o a un Archivo/Nombre/ (No) = ",A$

670 IF LEN(A$)=0 THEN OPEN DS$ FOR OUTPUT AS #3 : RETURN

673 KS=1 : DS$="LPT1:"

675 IF A$="i" OR A$="I" THEN OPEN DS$ FOR OUTPUT AS#3 : RETURN

680 DS$=A$

685 OPEN DS$+".TXT" FOR APPEND AS #3

690 RETURN

695 ' EST96 Subrayado

700 ' ---------------

705 PRINT#3,TAB(KA);

710 FOR S=KA TO KB : PRINT#3,TAB(S);"-"; : NEXT S : PRINT#3,

715 RETURN

730 ' EST97 - Variables definidas

735 ' ---------------------------

740 I=1

743 IF KX=0 THEN PRINT#3," Variables ya Definidas" : PRINT#3,

745 IF KX=1 THEN PRINT#3," Variables Consideradas" : PRINT#3,

750 FOR K=1 TO NV

755 J=JX(K)

760 PRINT#3,TAB(15*I-11);J;"-";TC$(J);

765 I=I+1 : IF I>5 THEN I=1 : PRINT#3,

770 NEXT K

773 PRINT#3, : PRINT#3, : KX=0

775 RETURN

900 ' EST99 - SUBRUTINA DE MENSAJES

905 ' -----------------------------

910 PRINT CHR$(7) : PRINT

911 IF KE=1 THEN INPUT "** NO HAY DATOS EN MEMORIA ",A$ : KE=0 : RETURN

912 IF KE=2 THEN INPUT "** NUMERO DE VARIABLES NO ADECUADO PARA EL PROCESO ",A$

KE=0 : RETURN

915 IF KE=3 THEN INPUT "** NUMERO DE OBSERVAC.INSUFICIENTE PARA EL PROCESO ",A$

KE=0 : RETURN

928 IF KE=9 THEN INPUT "** PROCESO NO ADECUADO A LOS DATOS CONSIDERADOS ",A$ :

KE=0 : RETURN

929 IF KE=4 THEN INPUT "** VARIABLE NO EXISTENTE O SIN DATOS ",A$ :

KE=0 : RETURN

930 IF KE=5 THEN PRINT "** VALOR ERRONEO - Debe ser ";B$ : INPUT " ",A$ :

KE=0 : RETURN

931 IF KE=6 THEN INPUT "** CAPACIDAD INSUFICIENTE DE MEMORIA DE TRABAJO",A$ :

KE=0 : RETURN

934 INPUT "Valor Erroneo ",A$

935 RETURN

936 IF ERR<>53 THEN PRINT CHR$(7) : PRINT

937 IF ERR<>53 THEN KE=KE+1 : IF KE>1 THEN RESUME 948

938 IF ERR=25 OR ERR=57 OR ERR=68 OR ERR=70 OR ERR=71 THEN PRINT "** DISPOSITIVO ";XDDA$;

" NO DISPONIBLE O ERROR E/S"; : INPUT " ",A$ : RESUME NEXT

939 IF ERR=61 THEN PRINT "** DISCO ";XDDA$;" LLENO" : INPUT " ",A$ : RESUME

940 IF ERR=53 THEN KAR=1 : RESUME NEXT

941 IF ERR=62 THEN PRINT "** FIN DE GRABACION O LECTURA EN DISP. ";XDDA$; : INPUT "

",A$ : RESUME NEXT

942 IF ERR=2 OR ERR=22 THEN PRINT "** ERROR DE SINTAXIS EN FUNCION "; : INPUT "O

CONDICION",A$ : RESUME NEXT

943 IF ERR=24 OR ERR=27 THEN INPUT "** PROBLEMA EN IMPRESORA",A$ : RESUME NEXT

944 IF ERR=64 OR ERR=75 OR ERR=76 THEN INPUT "** NOMBRE INCORRECTO ARCHIVO",A$ : RESUME

947 PRINT "Error";ERR;"en linea";ERL :STOP

948 CHAIN"ESTAD"

950 ' EST98 - Descripcion Archivo

952 ' ---------------------------

954 LD=0

956 IF MID$(A$,2,1)<>":" THEN XDDA$=DDA$+":" : GOTO 964

958 B$=LEFT$(A$,1)

960 'IF INSTR("ABCabc",B$)=0 THEN GOSUB 900 : RETURN

962 XDDA$="" : LD=2

964 B$=RIGHT$(A$,4)

966 IF LEFT$(B$,1)<>"." THEN EXT$=XA$ ELSE EXT$="" : LD=LD+4

968 'IF LEN(A$)-LD>8 THEN GOSUB 900

970 KAR=0 : KE=0

972 OPEN XDDA$+A$+EXT$ FOR INPUT AS#1

974 CLOSE#1

978 RETURN

980 ' EST9. - Presentacion Menu

982 ' -------------------------

983 PRINT : ISP=0 : A$=""

984 FOR K=1 TO KL

986 PRINT " ";K;"- ";TF$(K)

988 NEXT K

990 PRINT : PRINT "Opcion Elegida = ";

991 B$=INKEY$ : PRINT B$;

992 IF B$=CHR$(13) THEN 996

993 IF B$=CHR$(27) THEN A$="" : GOTO 996

994 A$=A$+B$ : GOTO 991

996 IF LEN(A$)=0 THEN RETURN

997 ISP=INT(VAL(A$))

998 IF ISP<1 OR ISP>KL THEN PRINT CHR$(7) : GOTO 983

999 RETURN

200 ' EST91 Definicion de Variables

205 ' ------------------------------

210 KX=0 : GOSUB 500

215 IF NV=0 THEN 265

220 PRINT : KX=1 : GOSUB 500

255 INPUT " Definicion de Nuevas Variables ? (N) = ",A$

260 IF A$<>"S" AND A$<>"s" THEN RETURN

265 PRINT

270 L=0 : K=0

275 WHILE K<KNV

290 PRINT " Variable Nro.";K+1; : INPUT "= ",A$

300 IF LEN(A$)=0 THEN NV=K : K=KNV : GOTO 320

302 J=VAL(A$)

303 KS=0 : IF J<0 THEN KS=1 : J=-J

304 IF KS=1 AND J<L THEN KE=5 : B$=">"+STR$(L)+" en valor absoluto" :

GOSUB 900 : PRINT : GOTO 290

305 IF KS=0 THEN L=J-1

306 FOR M=L+1 TO J

307 IF M<1 OR M>NC OR TC$(M)=" " THEN KE=4 : GOSUB 900 :

PRINT : GOTO 318

308 IF K=0 THEN 313

309 KE=0

310 FOR N=1 TO K

311 IF M=JX(N) THEN PRINT KE=1 : CHR$(7) : PRINT :

PRINT "** VARIABLE";M;"REPETIDA" : PRINT : N=K

312 NEXT N : IF KE=1 THEN 318

313 K=K+1

314 IF K<=KNV THEN JX(K)=M

315 X=CSRLIN : IF M=L+1 THEN X=X-1

316 IF K<=KNV THEN LOCATE X,1 : PRINT " Variable Nro.";K;"=";M

317 IF K>KNV THEN M=J

318 NEXT M

319 L=J

320 WEND

324 IF KDA=1 THEN JF=0 : KDA=0 : NX=NF : RETURN

330 PRINT : INPUT " Variable para Observaciones Agrupadas (No) = ",A$

335 IF LEN(A$)=0 THEN JF=0 : GOTO 350

340 JF=VAL(A$)

345 IF JF<1 OR JF>NC THEN KE=4 : GOSUB 900 : GOTO 330

347 IF JF=0 THEN NX=NF : RETURN

350 KE=0 : NX=0

355 FOR I=1 TO NF

370 ND=1 : IF JF>0 THEN ND=A(I,JF)

372 IF ND=XVF THEN 380

373 IF ND<0 THEN KE=1

375 NX=NX+ND

380 NEXT I

383 IF KE=1 THEN PRINT : PRINT CHR$(7) : PRINT "** VALOR <0 EN VARIABLE";JF : GOTO

385 RETURN

390 ' EST92 - Seleccion de una Variable

395 ' ---------------------------------

400 J=0

410 IF NC>0 AND KVA=0 THEN KX=0 : GOSUB 500

411 KVA=0

415 PRINT : INPUT " Posicion de Variable a utilizar = ",A$

420 IF LEN(A$)=0 THEN RETURN

425 X=VAL(A$)

430 IF X<1 OR X>NCM THEN KE=4 : GOSUB 900 : GOTO 415

435 IF TC$(X)=" " THEN 455

440 PRINT : PRINT " Variable";X;" actual = ",TC$(X)

445 INPUT " Se utiliza ? (N) = ",A$

450 IF A$<>"S" AND A$<>"s" THEN 415

452 IF KBM=0 THEN FOR I=1 TO NFM : A(I,X)=XVF : NEXT I

453 KBM=0

455 PRINT : PRINT " Nombre de la Variable";X;" (";TC$(X);")";

457 INPUT " = ",A$

460 IF LEN(A$)=0 AND TC$(X)<>" " THEN 485

465 IF LEN(A$)=0 OR LEFT$(A$,8)=" " THEN 415

470 TC$(X)=LEFT$(A$,8)

485 IF NC<X THEN NC=X

490 J=X

495 RETURN

500 ' EST93 - Salida de Variables

505 ' ---------------------------

506 PRINT#3,

507 IF KX=0 THEN PRINT#3," Variables en Memoria" : NVS=NC

510 IF KX=1 THEN PRINT#3," Variables Definidas" : NVS=NV

516 PRINT#3,

518 I=1

522 FOR K=1 TO NVS

526 L=K : IF KX=1 THEN L=JX(K)

530 PRINT#3,TAB(15*I-11);L;"-";TC$(L);

534 I=I+1 : IF I>5 THEN I=1 : PRINT#3,

538 NEXT K

542 PRINT#3, : PRINT#3,

546 RETURN

555 ' EST94 Encabezamiento Pantallas y Resultados

560 ' -------------------------------------------

565 IF DS$="SCRN:" THEN PRINT CHR$(12);

570 PRINT#3,"Proceso : ";TP$;TAB(70);DATE$

575 IF TSP$>"" THEN PRINT#3,TAB(11);TSP$ ELSE PRINT

577 A$=NA$ : IF NF=0 THEN A$="No hay Datos en Memoria"

580 PRINT#3,"Datos : ";A$;" - ";DA$

583 IF JF>0 THEN PRINT#3,TAB(11);"Variable para Observaciones Agrupadas = ";

JF;"-";TC$(JF)

585 IF CD$>"" THEN PRINT#3,TAB(11);"Condicion de Seleccion = ";CD$

590 IF NX>0 THEN PRINT#3,TAB(11);"Numero de Observaciones: ";

595 IF NX>0 THEN PRINT#3,"Totales =";NX;

597 IF NXX>0 THEN PRINT#3," / Consideradas =";NXX ELSE PRINT#3,

600 KA=1 : KB=79 : GOSUB 695

605 PRINT#3,

610 RETURN

650 ' EST95 Seleccion de Dispositivo de Salida

655 ' ----------------------------------------

660 CLOSE#3 : KS=0 : DS$="SCRN:" : XA$=".TXT"

663 PRINT

665 INPUT "Salida por: Pantalla/P/ Impresora/I/ Archivo/Nombre/ (No) = ",A$

670 IF LEN(A$)=0 THEN OPEN DS$ FOR OUTPUT AS #3 : RETURN

671 KS=1

672 IF A$="p" OR A$="P" THEN OPEN DS$ FOR OUTPUT AS#3 : RETURN

673 DS$="LPT1:"

675 IF A$="i" OR A$="I" THEN OPEN DS$ FOR OUTPUT AS#3 : RETURN

677 KE=0 : GOSUB 950

678 IF KE=1 THEN 665

680 DS$=A$

685 OPEN XDDA$+DS$+EXT$ FOR APPEND AS #3

690 RETURN

695 ' EST96 Subrayado

700 ' ---------------

710 FOR S=KA TO KB : PRINT#3,TAB(S);"-"; : NEXT S : PRINT#3,

715 RETURN

900 ' EST99 - SUBRUTINA DE MENSAJES

905 ' -----------------------------

910 PRINT CHR$(7) : PRINT

911 IF KE=1 THEN INPUT "** NO HAY DATOS EN MEMORIA ",A$ : KE=0 : RETURN

912 IF KE=2 THEN INPUT "** NUMERO DE VARIABLES NO ADECUADO PARA EL PROCESO ",A$ : KE=0 :

RETURN

915 IF KE=3 THEN PRINT "** NUMERO DE OBSERVAC.(";NXX; ")

INSUFICIENTE PARA EL PROCESO " : INPUT "",A$ : KE=0 : RETURN

928 IF KE=4 THEN PRINT "** VARIABLE NO EXISTENTE O SIN DATOS " : KE=0 : RETURN

929 IF KE=5 THEN PRINT "** VALOR ERRONEO - Debe ser ";B$ : KE=0 : RETURN

930 IF KE=6 THEN INPUT "** CAPACIDAD INSUFICIENTE DE MEMORIA DE TRABAJO ",A$ : KE=0 :

RETURN

931 IF KE=9 THEN INPUT "** PROCESO NO ADECUADO A LOS DATOS CONSIDERADOS ",A$ : KE=0 :

RETURN

935 RETURN

936 IF ERR<>53 THEN PRINT CHR$(7) : PRINT

937 IF ERR<>53 THEN KE=KE+1 : IF KE>1 THEN RESUME 948

938 IF ERR=25 OR ERR=57 OR ERR=68 OR ERR=70 OR ERR=71 THEN PRINT "**

DISPOSITIVO ";XDDA$;" NO DISPONIBLE O ERROR E/S"; : INPUT " ",A$ : RESUME NEXT

939 IF ERR=61 THEN PRINT "** DISCO ";XDDA$;" LLENO" : INPUT " ",A$ : RESUME

940 IF ERR=53 THEN KAR=1 : RESUME NEXT

941 IF ERR=62 THEN PRINT "** FIN IMPREVISTO DE GRABACION O LECTURA EN DISP. "; XDDA$; :

INPUT " ",A$ : RESUME NEXT

942 IF ERR=2 OR ERR=22 THEN PRINT "** ERROR DE SINTAXIS EN FUNCION "; : INPUT "O

CONDICION",A$ : RESUME NEXT

943 IF ERR=24 OR ERR=27 THEN INPUT "** PROBLEMA EN IMPRESORA",A$ : RESUME NEXT

944 IF ERR=64 OR ERR=75 OR ERR=76 THEN INPUT "** NOMBRE INCORRECTO ARCHIVO",A$ : RESUME

945 IF ERR=7 OR ERR=14 THEN INPUT "** SE EXCEDIO MEMORIA DISPONIBLE"; : INPUT "

",A$ : CHAIN "ESTAD"

947 PRINT "Error";ERR;"en linea";ERL :STOP

948 CHAIN"ESTAD"

950 ' EST98 - Descripcion Archivo

952 ' ---------------------------

954 LD=0

956 IF MID$(A$,2,1)<>":" THEN XDDA$=DDA$+":" : GOTO 964

958 B$=LEFT$(A$,1)

960 'IF INSTR("ABCabc",B$)=0 THEN GOSUB 900 : RETURN

962 XDDA$="" : LD=2

964 B$=RIGHT$(A$,4)

966 IF LEFT$(B$,1)<>"." THEN EXT$=XA$ ELSE EXT$="" : LD=LD+4

968 'IF LEN(A$)-LD>8 THEN GOSUB 900

970 KAR=0 : KE=0

972 OPEN XDDA$+A$+EXT$ FOR INPUT AS#1

974 CLOSE#1

978 RETURN

980 ' EST9. - Presentacion Menu

982 ' -------------------------

983 PRINT : ISP=0 : A$=""

984 FOR K=1 TO KL

986 PRINT " ";K;"- ";TF$(K)

988 NEXT K

990 PRINT : PRINT "Opcion Elegida = "; : LOCATE ,18,1

991 B$=INKEY$ : PRINT B$;

992 IF B$=CHR$(13) THEN 996

993 IF B$=CHR$(27) THEN A$="" : GOTO 996

994 A$=A$+B$ : GOTO 991

996 IF LEN(A$)=0 THEN RETURN

997 ISP=INT(VAL(A$))

998 IF ISP<1 OR ISP>KL THEN PRINT CHR$(7) : GOTO 983

999 RETURN