Diferencia entre revisiones de «Catalán/Lliçó18a»

15 bytes eliminados ,  hace 1 año
obs tag
(obs tag)
 
La gran mayoría de participios irregulares en catalán se concentran en la segunda conjugación. Aquí los agruparemos en grupos según las terminaciones.
 
=== Participis acabats per -GUT (participios acabados en -GUT) ===
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''beure: begut'''</fontspan> (''bebido'')
'''M'He begut tres ampolles de rom'''.
''Me he bebido tres botellas de ron''
<font color="#0x0000FF">'''caldre: calgut'''</font> (''hecho falta'')
'''No ha calgut acomiadar el director sinó el sotsdirector'''.
''No ha hecho falta despedir al director sino al subdirector''
<font color="#0x0000FF">'''caure: caigut'''</font> (''caído'')
'''La Joana ha caigut aquesta nit i s'ha trencat la cama'''.
''Joana se ha caído esta noche y se ha roto la pierna''.
<font color="#0x0000FF">'''conèixer: conegut'''</font> (''conocido'')
'''Ella no ha conegut mai el meu pare'''.
''Ella no ha conocido nunca a mi padre''.
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''córrercaldre: corregutcalgut'''</fontspan> (''corridohecho falta'')
'''HeuNo corregutha quaranta-doscalgut quilòmetres?acomiadar el director sinó el sotsdirector'''.
''No ha hecho falta despedir al director sino al subdirector''
''¿Habéis corrido cuarenta y dos kilómetros?''.
<font color="#0x0000FF">'''creure: cregut'''</font> (''creído'')
'''He cregut sempre en tu'''.
''He creído siempre en ti''.
<font color="#0x0000FF">'''haver: hagut'''</font> (''habido'')
'''No hi ha hagut cap candidat estranger'''.
''No ha habido ningún candidato extranjero''.
<font color="#0x0000FF">'''ploure: plogut'''</font> (''llovido'')
'''Ha plogut a bots i barrals'''.
''Ha llovido a cántaros''.
<font color="#0x0000FF">'''poder: pogut'''</font> (''podido'')
'''Has pogut parlar amb ells?'''.
''¿Has podido hablar con ellos?''.
<font color="#0x0000FF">'''riure: rigut'''</font> (''reído'')
'''No he rigut mai tant com avui'''.
''No me he reído nunca tanto como hoy''.
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''tenircaure: tingutcaigut'''</fontspan> (''tenidocaído'')
'''NoLa hasJoana tingutha ganescaigut deaquesta pixar?nit i s'''.ha trencat la cama'''.
''¿NoJoana hasse tenidoha ganascaído deesta mear?noche y se ha roto la pierna''.
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''venirconèixer: vingutconegut'''</fontspan> (''venidoconocido'')
'''QuiElla no ha vingut?conegut Hamai vingutel unmeu home amb bigotipare'''.
''¿QuiénElla ha venido?no ha venidoconocido unnunca hombrea conmi bigotepadre''.
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''volercórrer: volgutcorregut'''</fontspan> (''queridocorrido'')
'''HanHeu fetcorregut semprequaranta-dos el que han volgutquilòmetres?'''.
''¿Habéis corrido cuarenta y dos kilómetros?''.
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''creure: cregut'''</fontspan> (''creído'')
'''He cregut sempre en tu'''.
''He creído siempre en ti''.
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''haver: hagut'''</fontspan> (''habido'')
'''No hi ha hagut cap candidat estranger'''.
''No ha habido ningún candidato extranjero''.
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''ploure: plogut'''</fontspan> (''llovido'')
'''Ha plogut a bots i barrals'''.
''Ha llovido a cántaros''.
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''poder: pogut'''</fontspan> (''podido'')
'''Has pogut parlar amb ells?'''.
''¿Has podido hablar con ellos?''.
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''riure: rigut'''</fontspan> (''reído'')
'''EllaNo nohe ha conegutrigut mai eltant meucom pareavui'''.
''EllaNo nome hahe conocidoreído nunca atanto micomo padrehoy''.
<span style="color:#0000FF;">'''tenir: tingut'''</span> (''tenido'')
'''No hehas riguttingut maiganes tantde com avuipixar?'''.
''¿No has tenido ganas de mear?''.
<span style="color:#0000FF;">'''venir: vingut'''</span> (''venido'')
'''Qui ha vingut? Ha vingut un home amb bigoti'''.
''¿Quién ha venido? ha venido un hombre con bigote''.
 
<span style="color:#0000FF;">'''voler: volgut'''</span> (''querido'')
'''Han fet sempre el que han volgut'''.
''Han hecho siempre lo que han querido''.
 
=== Participis acabats per -UT (participios acabados en -UT) ===
 
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''cabre: cabut'''</fontspan> (''cabido'')
'''Només ha cabut un litre d'aigua en aquesta ampolla'''.
''Sólo ha cabido un litro de agua en esta botella''.
 
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''créixer: crescut'''</fontspan> (''crecido'')
'''Li han crescut molt els cabells'''.
''Le ha crecido mucho el pelo''.
 
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''néixer: nascut'''</fontspan> (''nacido'')
'''On heu nascut? El meu germà a Perpinyà i jo a Tortosa'''.
''¿Dónde habéis nacido? Mi hermano en Perpiñán y yo en Tortosa''.
 
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''rebre: rebut'''</fontspan> (''recibido'')
'''Aquesta setmana no hem rebut el correu al meu poble'''.
''Esta semana no hemos recibido el correu en mi pueblo''.
 
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''saber: sabut'''</fontspan> (''sabido'')
'''La policia no ha sabut dir qui va robar el cotxe del batlle'''.
''La polícia no ha sabido decir quién robó el coche del alcalde''.
 
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''viure: viscut'''</fontspan> (''vivido'')
'''He viscut tota la vida a la vora de la mar'''.
''He vivido toda la vida a la orilla del mar''.
=== Participis acabats per -ES (participios acabados en -ES) ===
 
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''encendre: encès'''</fontspan> (''encendido'')
'''Ha encès el llum'''.
''Ha encendido la luz''.
 
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''entendre: entès'''</fontspan> (''entendido'')
'''Els romanesos del curs han entès de seguida el català'''.
''Los rumanos del curso han entendido en seguida el catalán''.
 
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''estendre: estès'''</fontspan> (''estendido/tendido'')
'''He estès la roba al terrat perquè allà s'eixuga aviat'''.
''He tendido la ropa en la azotea porque allí se seca pronto''.
 
<fontspan colorstyle="color:#0x0000FF0000FF;">'''prendre: pres'''</fontspan> (''tomado'')
'''No he pres res des de les vuit del matí'''.
''No he tomado nada desde las ocho de la mañana''.
169

ediciones